Tradycje naszego Liceum sięgają 1915 r., kiedy to z inicjatywy nielicznej polskiej inteligencji i postępowego ziemiaństwa, utworzono w Białymstoku Towarzystwo Pomocy Szkołom Polskim. Z jego inicjatywy w dn. 29 listopada 1915 r. otwarto Polskie Gimnazjum Realne (męskie i żeńskie). Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Ks. dr Stanisław Hałko.

W pierwszym roku nauki w gimnazjum było 96 dziewcząt i 125 chłopców. Siedzibą był gmach przy ul. Warszawskiej 63. W październiku 1917 r., w wyniku prześladowań przez władze niemieckie gimnazjum przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Mickiewicza 1.

W szkole w szerokim zakresie rozwijano polską naukę, prowadzono konspiracyjne organizacje patriotyczne (drużyny skautowe, przysposobienie wojskowe). Starsza młodzież przygotowywała się w ten sposób do udziału w szeregach, tworzącego się na ziemiach polskich - wojska polskiego. W latach 1917-1920 ponad 120 uczniów brało udział w walkach o niepodległość.

Ku czci poległych w walkach o wolną Ojczyznę ufundowano pamiątkową tablicę z następującym napisem:

D. O. M.
"DULCE ET DECORUM PRO PATRIA MORI!"
W WALKACH O CAŁOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
W LATACH 1918-1920 BOHATERSKO SWOJE ŻYCIE ODDALI
NAUCZYCIELE
DR ŻOŁĄTKOWSKI ALFRED__ ZŁOTY OLGIERD

UCZNIOWIE
GAWINA STANISŁAW__ JUSZKIEWICZ JAN
ŚWIEŻYŃSKI WITOLD__ WOJCIUL STANISŁAW
SOJKO KAROL__ BILICKI SEWERYN

KU UCZCZENIU ICH WIELKIEJ OFIARY NA OŁTARZU MIŁOŚCI I OJCZYZNY
ZŁOŻONEJ, TABLICĘ TĘ UFUNDOWAŁO W ROKU 1927 GIMNAZJUM PAŃSTWOWE
IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA

Rok szkolny 1919-20 rozpoczęły polskie gimnazja jako dwie samodzielne szkoły średnie. Gimnazjum żeńskie pozostało przy ul. Mickiewicza 1. Gimnazjum męskie przeniesiono do dawnego budynku polskiego gimnazjum z lat 1807-1832, przy ul. Kościelnej 9 (dziś: Warszawska 8).

Dzięki staraniom Ks. Stanisława Hałki i nauczyciela Józefa Zmitrowicza, którzy byli również posłami do pierwszego polskiego Sejmu, Polskie Realne Gimnazjum w Białymstoku zostało, decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 12 listopada 1919 r. - upaństwowione.

"Aktem z dn. 20 września 1919 roku
Towarzystwo Pomocy Szkołom Polskim
w Białymstoku oddało utrzymywane przez siebie
gimnazjum męskie na własność Państwa Polskiego.

Niniejszym uznaję szkołę tę za państwową
i pragnąc, aby kształcąca się w niej młodzież miała

zawsze przed oczyma ideę braterstwa ludów, oraz

symbol potęgi, chwały i majestatu Państwa Polskiego,
nadaję szkole nazwę: Państwowe Gimnazjum
im. Króla Zygmunta Augusta.

Minister (-) Jan Łukasiewicz".


W roku szkolnym 1919-20 w gimnazjum było 15 klas, do których uczęszczało 568 uczniów. Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu na polską szkołę średnią. Do nauczania zostało powołanych 24 nauczycieli z różnych stron Polski. W latach 1919-1939 maturę w Państwowym Gimnazjum uzyskało 565 uczniów.

W okresie II wojny światowej nauczyciele, absolwenci i najstarsi uczniowie, walczyli w szeregach Wojska Polskiego na wszystkich frontach.

We wrześniu 1944 roku w starym gmachu znów rozpoczęto naukę w gimnazjum męskim i żeńskim. Następnie mieściły się tutaj kolejno: I, II, III licea ogólnokształcące, oraz LO dla pracujących.

Dopiero 1 września 1972 r. rozpoczęło działalność VI Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem szkoły została mgr inż. Anna Duda. Dokonano gruntownego remontu XIX-wiecznego gmachu i przystosowano go do potrzeb nowoczesnej szkoły.

W dniu 14 grudnia 1974 r. VI Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Króla Zygmunta Augusta i sztandar szkoły. W latach 1976-90 dyrektorem był Tadeusz Dziubiński, w latach 1990-2000 Alina Zambrzycka. Przez następne 11 lat stanowisko to zajmował pan Marek Onoszko. Od roku 2011 dyrektorem VI LO w Białymstoku był Tadeusz Mosiek. Od roku 2016 stanowisko to piastuje Dariusz Naumowicz. Liczba uczniów jest obecnie trzykrotnie większa niż w pierwszym roku działalności Liceum.

W starym, gimnazjalnym gmachu kontynuowane są chlubne tradycje polskiej szkoły.

"Czy może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?"

Historia zapisana w murach szkoły - film